Hình ảnh cập nhật (giai đoạn phát triển) 7/11/2018 - Việt Nam Truyền Kỳ Online

Loa Loa

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

Hình ảnh cập nhật (giai đoạn phát triển) 7/11/2018

- Ngoại trang môn phái (miễn phí).
- Thêm đầy đủ thuộc tính + áp dụng cho trang bị.